Bijlage B Beleidsplan diaconie Bijlage B Beleidsplan diaconie
Diaconie Protestantse Gemeente
Kapelle-Biezelinge-Eversdijk


BIJLAGE B BELEIDSPLAN DIACONIE PROTESTANTSE GEMEENTE KAPELLE-BIEZELINGE-EVERSDIJK 2015-2019
Jaardoelstellingen 2018 – versie 1

Jaardoelstellingen 2018 (bijlage B bij beleidsplan diaconie)
Vanuit de beleidsvoornemens voor het tijdspad 2015-2019 worden de volgende concrete doelstellingen op diaconaal gebied voor het jaar 2018 vastgesteld:

Financieel
• Collecten:
oCollecte-rooster KiA wordt in 2018 gevolgd;
oStructuurvaststellen voor vrije (deniet KiA) collecten 2018,waarbij onderverdeling naar aandachtsgebieden KiA gehanteerd wordt, als volgt:
▪W = Werelddiaconaat (20%)
▪ Z = Zending (20%)
▪ K = Kinderen in de Knel (20%)
▪ D = Diaconaat (20%)
▪ F = Duurzaamheid (20%)
▪ N = Noodhulp (via extra collectes)
o Geografisch gezien wordt max. 35% in de regio besteed en 65% in de rest van de wereld
• Giften 2018 (uit rendement vermogen, na aftrek overige diaconale kosten – inclusief extra bedrag vanwege lager giftenbedrag in 2017 - geschat op EUR 16.000 in 2018):
o 50% verdelen via KiA projecten, voor de volgende aandachtsgebieden KiA:
▪ W = Werelddiaconaat (10%)
▪ Z = Zending (10%)
▪ K = Kinderen in de Knel (10%)▪ D = Diaconaat (10%)
▪ F = Duurzaamheid (10%)
o 10%reserverenvoornoodhulp
o 40% verdelen over regionaal bekende projecten (ca. 25% via Zeeuws giftenadvies, 15% vrije besteding), waarbij besteding niet persé regionaal is (bv. Stichting Figurant, Matoekoe)o In 2018 speciale aandacht voor werelddeel Azië (in 2019: Afrika).
Deelnemingen projecten (alternatief voor spaar-depositio’s): ad-hoc beslissing op basis van aanbod
Belegging in / verwerving van grond: interesse, maar geen speculatie!

Jeugddiaconaat
• De diaconie streeft in 2018 naar een actieve betrokkenheid bij en bijdrage aan het (diaconale) jeugdwerk (zoals dat bv. gestalte krijgt in de projecten als Stichting Embrace)

Zending, Werelddiaconaat en Ontwikkelingssamenwerking
• De diaconie ondersteunt in 2018 in materiële en immateriële zin het Pakistan-project van de ZWO van de classis Goes met een bedrag van EUR 1.000 per jaar en ondersteunt de plaatselijke ZWO- commissie bij het organiseren van locale acties

Wet Maatschappelijke Ondersteuning
Continuering samenwerking met Stichting Welzijn, gemeente Kapelle (samen met andere diaconieën)
Actieve deelname aan de Pinksteractie 2018

Kerk-naar-buiten / Missionaire gemeente
• De diaconie wil haar sociaal-maatschappelijke betrokkenheid uitdragen door deelname aan ondersteunende projecten als Stichting Present, Voedselbank de Bevelanden

Duurzaamheid
• In het kerkelijk jaar 2018-2019 wordt een project Groen Geloven actief door de Diaconie gedragen en ondersteund.

 
terug