Beleidsplan Beleidsplan

Beleidsplan Prot. Gem. K-B-E
BELEIDSPLAN PKN-GEMEENTE KAPELLE-BIEZELINGE EN EVERSDIJK.

INHOUDSOPGAVE
VOORWOORD
ONS VISITEKAARTJE
UITGANGSPUNTEN VOOR BELEID
ROL VAN DE KERKENRAAD
DE VIERENDE GEMEENTE
DE LERENDE EN ZORGZAME GEMEENTE
JEUGDWERK                
DE DIENENDE GEMEENTE
DE GETUIGENDE GEMEENTE
DE GEMEENTE EN HET BEHEER EN DE VERMOGENSRECHTELIJKE TAKEN
BIJLAGE

VOORWOORD:
Achteromkijkend waren er eerder momenten dat samenwerking gezocht werd tussen de 3 kerkelijke gemeenten: Hervormd Kapelle, Gereformeerd Kapelle-Biezelinge en  Hervormd Biezelinge en Eversdijk. Steeds bleken daarbij hindernissen te hoog om die samenwerking te kunnen bezegelen. Wellicht dat in een later stadium bekeken wordt of een samenwerking met Hervormd Kapelle ook tot de mogelijkheden behoort.
Dit beleidsplan is een product van zijn tijd. Intensieve samenwerking van de  kerkenraad heeft geleid tot het formuleren van het voorgestane beleid. Dit plan is echter nog niet af, maar dat hoeft ook niet.  Op een aantal punten is het een raamwerk  dat verder moet worden ingevuld. Dat komt in de komende tijd. Op andere punten is het plan al meer uitgewerkt, maar nog altijd een plan dat kan worden bijgesteld. Deze dynamiek maakt juist dit plan een levend onderdeel van onze gemeente.
Zo gaat de dialoog voort.
 
ONS VISITEKAARTJE:
 
De Protestante Gemeente Kapelle-Biezelinge-Eversdijk is een levendige gemeenschap, die overtuigd is van en verwonderd over de trouw van God aan generaties. Wij willen een gastvrije en veilige plaats zijn, waar God en mensen elkaar kunnen vinden.
 
In Jezus zien wij wat God met mensen wil: daadkrachtige liefde, kwetsbaren gaan voor, bevrijding van kwaad. Voor ons vraagt het evangelie daarom om daden van respect, zorgzaamheid, duurzaamheid en creativiteit. Met een nuchtere, kritische houding willen wij in de wereld en de samenleving staan. Wij gunnen aan ieder ander de schat van geloof, die alles te maken heeft met kracht en troost bij verdriet, maar net zo goed met enthousiasme, vrolijkheid en feestelijkheid.

Dit is het uitgangspunt voor ons beleid.

Waar geloven wij in ?
We geloven in een levende God die trouw is aan ons door de generaties heen. Hiervan zijn we overtuigd en verwonderd en op basis daarvan willen we een plaats zijn waar God mensen ontmoet en mensen elkaar ontmoeten. God is de bron waardoor wij in beweging blijven om het Evangelie handen en voeten te geven voor de nabije en verdere toekomst.
 
Wat zijn onze kerntaken ?
 
We willen een gemeente van Jezus Christus zijn, waar openheid, gastvrijheid en veiligheid ervaren wordt, naar binnen en naar buiten toe.
Ieder gemeentelid hoort bij die gemeente; niemand mag worden uitgesloten. Voor iedereen willen we een veilige plaats bieden en zijn. Daarom willen we voortdurend zoeken naar mogelijkheden in ontmoeting en communicatie, die een uitnodigend karakter hebben. We leren, vieren, dienen in de naam van de Levende God en luisteren naar God en naar andere mensen.
 
Wat willen we uitdragen ?
 
We willen respectvol omgaan met anderen. We willen betrouwbaar zijn en zorgzaam voor andere mensen, waardoor anderen zich thuis voelen. Op die manier dragen we uit dat geloven zin heeft en ruimte geeft voor troost, verdriet, vrolijkheid, feestelijkheid en enthousiasme. Op die manier willen we aanstekelijk zijn voor andere mensen.
 
Wat zijn onze kwaliteiten daarbij ?
 
Vanuit de wereld wordt een appèl op ons, als gemeente van Jezus Christus, gedaan. Dat betekent dat wat er in de wereld gebeurt ons niet koud laat. We willen nuchter en praktisch in de samenleving staan. We willen het alledaagse leven kritisch volgen, waarbij we invulling geven in het aanklagen van de nood voor God en mensen. We beseffen dat we daarin een bescheiden rol kunnen spelen, maar geven er invulling aan door zorgzaam, barmhartig, duurzaam, respectvol en creatief om te gaan met mensen en de natuur.
 
 Wat willen we bereiken ?
 
We willen dat anderen zich thuis voelen bij ons. We willen dat andere mensen zich geraakt voelen door God en dat ze daardoor de SCHAT van het geloof mogen ervaren.
ROL VAN DE KERKENRAAD:
 
De kerkenraad ziet het als haar taak om mensen te stimuleren om mee te doen en hun gaven te gebruiken. Daarnaast coördineert de kerkenraad de uitvoering en toetst deze aan het beleidsplan. Daarmee is niet gezegd, dat het beleidsplan een keurslijf is. Het geeft, vanaf het moment dat het is aangenomen, echter wel de kaders aan, die gezamenlijk zijn vastgesteld, van waaruit gewerkt wordt en waarvoor middelen zijn gereserveerd. Als er plannen ontstaan, die niet vallen binnen het beleidsplan, moet eerst onderzocht worden wat de consequenties daarvan zijn. Betekent het dat ander werk nu niet door kan gaan? Kan er nog nieuw en noodzakelijk werk worden toegevoegd; zijn er mensen en middelen voor? Is de oorspronkelijke klus klaar en is het nieuwe plan daar een logisch vervolg op? Kortom; het is niet vanzelfsprekend, dat wij van het ingeslagen pad afwijken. Gaandeweg kan het beleidsplan wel verbeterd en verfijnd worden.
 
Algemene taken:
 
De kerkenraad is belast met de leiding van de kerk. Daartoe is in de plaatselijke regeling de samenstelling, verkiezing en werkwijze beschreven.
 
In samenspraak met de predikanten aandachtsgebieden en taakverdeling voor de predikanten maken.
 
Jaarlijks een evaluatie met de predikanten houden over hun functioneren.
 
Cederhof diensten organiseren volgens rooster samen met andere kerken in de gemeente. Bij de diensten van onze kerk in Cederhof is naast de voorgaande predikant een ouderling aanwezig en bij de maaltijd van de Heer ook een diaken.
 
Jaarlijks wordt een gemeente-avond georganiseerd, waarop de jaarrekening en de begroting worden besproken, met daarnaast onderwerpen naar keuze.
 
De kerkenraad onderhoudt contacten met buurgemeenten en externen, en breidt deze zo mogelijk uit.
 
De inhoud van de website valt onder verantwoordelijkheid van de kerkenraad, evenals het getoonde op de beamers.
 
Een groot aantal praktische punten en activiteiten zijn beschreven en vastgelegd in een huishoudelijk reglement.
 
 
 
 
Communicatie:
Interne en externe communicatie is voor de gemeente die wij willen zijn, van levensbelang. Wat er gaandeweg ontdekt wordt, moet op relevante plaatsen worden doorgegeven. Mensen, ook buiten de gemeente, moeten op de hoogte gebracht worden van dingen die voor hen van belang kunnen zijn. Wat buiten de gemeente speelt en voor ons van belang is, moet worden opgepikt, verwerkt en gedeeld. Dat vraagt een slagvaardig communicatieteam. In de eerste plaats zullen de redacties van de huidige nieuwsmedia gevraagd worden daarin te participeren. In elk geval zal een rechtstreekse link met de kerkenraad nodig zijn om doelmatig te kunnen werken. Een mogelijk communicatieteam zal gaan onderzoeken welke media het beste ingezet kunnen worden voor het bereiken van de gestelde doelen. Het communicatieteam is een verantwoordelijkheid van het moderamen.
Over dit punt dient nog beleid uitgedacht en geformuleerd te worden.

DE VIERENDE GEMEENTE
De Eredienst
De zondagse eredienst neemt in de gemeente een belangrijke plaats in.
De diensten inspireren de gemeente om God te ontmoeten door samen te bidden en te zingen, door uitleg van de bijbel en toepassing daarvan in ons dagelijks leven.
Belangrijke aspecten daarbij zijn dat de diensten als gastvrij worden ervaren, iemand die nooit in de kerk geweest is moet kunnen voelen dat hij/zij welkom is en volop kan meevieren.
De inrichting van de kerk moet zodanig zijn, dat er ruimte is voor ontmoeting, voor en na de dienst.
In de liturgie moet een evenwicht zijn tussen gewone en speciale diensten, er moet voldoende herkenning zijn (veilig voelen, bekende liederen) naast vernieuwing (nieuwe liederen om nieuwe geloofswoorden te leren). Het taalgebruik in de diensten is hedendaags, er dient een praktische toepassing van de bijbel geleerd te worden. De mogelijkheid van persoonlijke voorbeden moet aanwezig zijn.
 
De globale orde van dienst is als beschreven in dienstboek, met volgende aandachtspunten:
De kerkgangers worden welkom geheten door de zgn welkomcommissie: vrijwilligers die nieuwe bezoekers wegwijs maken, helpen waar nodig is.
er wordt een lied gezongen voor de dienst, dit is eventueel te gebruiken om nieuwe liederen in te studeren.
Voor dit lied komen kerkenraad en predikant de kerk binnen.
Mededelingen door de dienstdoende ouderling
Drempelgebed: bepaald door voorganger
Kyriegebed: vorm bepaald door voorganger
Schriftlezingen kunnen evt door gemeenteleden worden gelezen
Kort meditatief orgelspel na de preek
Het slotlied is zo mogelijk een bekend lied, wat gemakkelijk meegenomen kan worden naar huis (“uitsmijter”).
 
Om de ontmoeting tussen gemeenteleden te bevorderen wordt elke eerste zondag van de maand en na bijzondere diensten gezamenlijk koffie gedronken.
Liturgie commissie: predikanten overleggen over organisatie van zo een commissie. In die commissie kan inhoudelijk overleg plaatsvinden tussen organisten en voorgangers, evt gemeenteleden die schriftlezingen willen doen. Belasting in tijd moet voor de leden niet te groot worden.
Voor de begeleiding van de gemeentezang wordt het orgel gebruikt. Er kan echter ook gebruik gemaakt worden van andere instrumenten. Het meewerken van zoveel mogelijk gemeenteleden zal hierbij worden gestimuleerd. Ook het meewerken van koren/cantorij moet worden gestimuleerd. De voorgangers bepalen wanneer daarvoor ruimte is in het rooster.
 
 
 
 
 
Speciale diensten
 
Maaltijd van de Heer
Zie ook diaconie-beleidsplan.
Praktische vormgeving is vooral afhankelijk van de vorm van het toekomstige kerkgebouw.
Voorkeur is er voor een lopende viering.
 
Doopdiensten
Er worden elk jaar een aantal diensten aangewezen als mogelijke doopdiensten.
Alle gedoopte kinderen krijgen een doopkaars
1e kind binnen een gezin een kinderbijbel
2e kind en verder: ander boekje.
Er is een vaste fotograaf aanwezig.
Trouwdiensten
Bruidspaar krijgt een trouwbijbel en een trouwkaars.
Er zijn draaiboeken voor de organisatie van deze diensten.
 
Gezamenlijke diensten  met de Hervormde Kerk Kapelle:
Jaarlijks wordt in juni een gezamenlijke dienst met viering van de maaltijd van de Heer georganiseerd.
Twee maal per jaar wordt een interkerkelijke dienst voor voorbede en handoplegging georganiseerd in Herv. Kerk Kapelle.
Kerkenraadsleden kunnen/mogen daar op eigen initiatief aan deelnemen. De kerkenraad staat gematigd positief t.o.v. deze diensten en is niet actief betrokken en verantwoordelijk voor deze diensten.
DE LERENDE EN ZORGENDE GEMEENTE
 
Pastoraat en vorming en toerusting.
 
Deze functies binnen de gemeente liggen veelal in elkaars verlengde en lopen in elkaar over.
Vandaar dat dit binnen het beleidsplan in één hoofdstuk is ondergebracht.
 
In Pastoraat en vorming en toerusting gaat het om de ontmoeting tussen God en mensen en tussen mensen onderling. Het lijkt erop dat veel mensen niet meer goed weten hoe ze moeten spreken over en met God. De oude geloofszekerheden en oude woorden hebben onvoldoende inhoud om in de moderne tijd houvast te bieden in het geloof.
In het geloofsgesprek vinden mensen het steeds moeilijker om geloofswoorden te vinden.
 
In de gemeente worden pastorale taken verricht door de predikanten, ouderlingen en wijkassistenten. Het vinden van voldoende mensen om deze taken te vervullen wordt steeds moeilijker. Mogelijk ligt dat ook voor een deel aan bovenstaande onzekerheid in spreken over ons geloof. Het traditionele huisbezoek wordt door steeds minder mensen nodig gevonden en het trachten afspraken te maken is voor menig ouderling/wijkassistent een frustrerende bezigheid.
 
Het lijkt dus nodig om nieuwe vormen van pastoraat te ontwikkelen.
Dat wil niet zeggen dat de traditionele vormen van pastoraat verdwijnen. Voor degenen die deze vorm wel op prijs stellen, kan dat gewoon blijven bestaan.
 
In de komende jaren kan deze nieuwe vorm van pastoraat ontwikkeld worden. Gedacht kan worden aan het ontwikkelen van groepen die samen een activiteit ontwikkelen, bv kookgroepen, wandelgroepen.
Er kunnen themagroepen ontstaan, bv over geloofsopvoeding of rouwverwerking.
Diverse andere kringen kunnen ontwikkeld worden, voor een deel bestaat dat natuurlijk al.
Doel is daarbij steeds om te zorgen voor elkaar en om een vorm van geloofsgesprek te voeren.
 
Essentieel is daarbij dat gemeenteleden meer verantwoordelijkheid nemen voor hun eigen deelname en gestimuleerd worden een keus te maken uit het aanbod aan activiteiten. Dus niet meer passief afwachten tot er iemand naar u toekomt. De taak van de wijkassistent/ouderling verschuift dan meer naar het vragen naar welke keus mensen maken uit het aanbod, maar er dan wel voor moet zorgen dat er contact blijft.
Deze combinatie van nieuwe pastoraat-vormen en traditionele vormen hebben we meerkeuze pastoraat genoemd.
 
De predikanten zijn verantwoordelijk voor het crisispastoraat.
Ouderlingen en wijkassistenten zijn gekoppeld aan een wijk en vullen ook een deel crisispastoraat in en stimuleren de leden in hun wijk om deel te nemen aan de aangeboden vormen van pastoraat.
 
Er is een jeugdouderling met speciale opdracht voor jeugdpastoraat.
Er zijn ook ouderlingen met speciale opdracht voor ouderen.
Ouderlingen worden voor 4 jaar benoemd, volgens de kerkorde. Ook wijkassistenten worden op dezelfde grondslagen benoemd.
De groot-huisbezoeken die samen met Hervormd Kapelle worden georganiseerd blijven bestaan.
Belijdeniscatechisatie wordt jaarlijks aangeboden.
De omslag naar het meer verantwoordelijk maken van gemeenteleden voor hun eigen keuzes in pastoraat en vorming en toerusting vergt goede communicatie.
Nu bestaat een jaarlijkse gemeente gids met aanbod aan kringen. Ook de website kan hierbij een rol spelen. Daarnaast zal nog uitgebreider voorlichting dienen plaats te vinden, waarbij in de kerkenraad nog  over de vorm en tijd moet worden nagedacht.
 
JEUGDWERK:
Het jongerenwerk wordt gecoördineerd door de jeugdouderling en jeugdwerkassistent. Zoveel mogelijk wordt hierin samengewerkt met de Hervormde Gemeente Kapelle. Het aanbod van het gezamenlijk jongerenwerk is nu:
     
 
Kindernevendienst tijdens de kerkdiensten voor kinderen van basisschoolgroepen 1 t/m 8.

Basiscatechese voor groep 7 en 8 basisschool, afgesloten met een viering.
 
Jeugdclubs voor jongeren vanaf 12 jaar.
 
Er worden 6 x per jaar speciale jeugddiensten georganiseerd.
 
Bij deze activiteiten wordt zoveel mogelijk zelfwerkzaamheid van de jongeren gestimuleerd. Zij moeten daartoe de ruimte krijgen om eigen invulling en vormen te ontwikkelen.
Het jeugdwerk loopt op dit moment goed. Er  hoeft in dit proces geen nieuw beleid gemaakt te worden. Als er nagedacht wordt over nieuw beleid dient dat te gebeuren in samenspraak met HK..
 
DE DIENENDE GEMEENTE
Diaconie
 
De gezamenlijke diaconieën hebben een beleidsplan voor het diaconale werk gemaakt.
 
Zending Werelddiaconaat en Ontwikkelingssamenwerking
 
De ZWO commissie is een samenwerking met Hervormd Kapelle.
Zij onderneemt activiteiten om het werk van de PKN in dit gebied, wat wordt gepresenteerd onder de naam Kerk In Actie, onder de aandacht van de gemeenteleden te brengen.
Daarnaast steunt de ZWO commissie andere doelen, zoals kleinschalige projecten die vanuit de nabije omgeving  in ontwikkelingslanden werken.
De ZWO commissie in de huidige vorm kan blijven bestaan.
 
DE MISSIONAIRE GEMEENTE:
Beleid op dit terrein heeft momenteel geen prioriteit. Er is een landelijke handreiking verschenen, die binnen de kerkenraad bekeken is.
De kerkenraad zal wanneer daar tijd voor is, plannen aan de hand van deze handreiking gaan uitwerken.
 
Wat er nu al is:
Contacten met kindertehuis Rodzinka in de stad Walbrzych, Polen.
Gastvrij zijn voor gasten in onze gemeente.
Koffiedrinken na de eredienst op de eerste zondag van de maand en bij bijzondere diensten.
Maaltijd voor nieuw ingekomen gemeenteleden.
 
 
BEHEER EN VERMOGENSRECHTELIJKE TAKEN
 
      College van Kerkrentmeesters
 
Samenstelling college van kerkrentmeesters:
3 ouderling-kerkrentmeesters, waarvan één voorzitter en één secretaris is. Er wordt een administrateur benoemd en één contactpersoon voor onderhoud van de kerk.
 
Administrateur:
Krijgt een onkostenvergoeding.
Taken die gedelegeerd kunnen worden (bv pacht zaken) kunnen door een andere administrateur gedaan worden.
 
 
Financiën
 
Inkomsten
Actie Kerkbalans: Leden worden middels een brief waarin beschreven wordt wat er het afgelopen jaar is gedaan en vermelding van een bedrag om een indicatie te geven wat een belijdend lid kost, opgeroepen om hun vaste vrijwillige bijdrage te leveren. Dit wordt als inlegvel bij Triade verspreid. Niet-betalers worden herinnerd middels Triade, evt een brief en als laatste zo nodig met een formulier waarmee ze zich kunnen laten uitschrijven.
 
Solidariteitsfonds: hier wordt niet apart voor gecollecteerd, maar hoort bij de bijdrage Kerkbalans.
(College van Kerkrentmeesters zal dit moeten bekijken. Apart levert meer geld op is gebleken)
Er wordt een aparte dankdag collecte gehouden, middels het verspreiden van een brief met acceptgiro.
Collecten tijdens de dienst: 1e collecte voor een speciaal, diaconaal, doel, 2e collecte voor kerkvoogdij.
 
Het College van Kerkrentmeesters draagt zorg voor:
Aanstellen van kosters
Aanstellen van organisten
Onderhoud gebouwen
Ledenadministratie in het kerkelijk bureau
 
Organisatie verwelkoming van nieuw ingekomen leden
 
Verhuur kerk/zalen
Voor leden is gebruik bij rouw- en trouwdiensten gratis.
Uren van de koster, koffie en broodjes worden in rekening gebracht.
Het doel van de collecte in trouwdienst is te bepalen door bruidspaar.
 
BIJLAGE
Artikelen uit de kerkorde van de Protestantse Kerk met betrekking tot de missionaire, diaconale en pastorale arbeid van de gemeente
 
Artikel 2. De missionaire arbeid
1. De gemeente is geroepen tot getuigenis en dienst aan hen die het Evangelie niet kennen of daarvan vervreemd zijn.
2. De verantwoordelijkheid van de gemeente betreft zowel haar missionaire opdracht in eigen omgeving als de missionaire opdracht elders in de wereld.
3. De missionaire arbeid in eigen omgeving krijgt gestalte in het leven van de leden van de gemeente, die worden opgewekt Jezus Christus met woord en daad te belijden, als ook in de missionaire arbeid die door de betreffende organen van bijstand wordt verricht.
4. De gemeente vervult haar missionaire opdracht elders in de wereld met behulp van het betreffende orgaan van de gemeente en, in samenwerking met de daartoe aangewezen organen van de kerk, met inachtneming van het bepaalde in ordinantie 14.
 
 
Artikel 3. De diaconale arbeid
1. De gemeente is geroepen tot de dienst van barmhartigheid en gerechtigheid door
- het betrachten van onderling dienstbetoon,
- het verlenen van bijstand, verzorging en bescherming aan wie dat nodig hebben,
- het deelnemen in arbeid ten behoeve van het algemeen maatschappelijk welzijn,
- het signaleren van knelsituaties in de samenleving en
- het bevorderen van de zorg voor het behoud van de schepping.
2. Deze roeping betreft zowel de diaconale opdracht in de gemeente en haar omgeving als de diaconale opdracht elders in de wereld.
3. De diaconale zorg in de gemeente en in haar omgeving krijgt gestalte in het leven van de leden van de gemeente, die worden opgewekt tot onderling dienstbetoon, tot voorbeden en tot de dienst van barmhartigheid en gerechtigheid in de wereld, als ook in de arbeid die door en onder leiding van de diakenen wordt verricht.
4. De gemeente vervult haar diaconale opdracht elders in de wereld met behulp van en onder leiding van de diakenen en, in samenwerking met de daartoe aangewezen organen van de kerk, met inachtneming van het bepaalde in ordinantie 14.
 
Artikel 4. De pastorale arbeid
1. De gemeente is geroepen tot de vervulling van haar pastorale opdracht door het verlenen herderlijke zorg.
2. Deze pastorale opdracht betreft zowel de leden van de gemeente, de niet-gedoopte kinderen van leden van de gemeente en hen die blijk geven van verbondenheid met de gemeente, ook anderen die herderlijke zorg behoeven.
3. De herderlijke zorg ten opzichte van elkaar en ten opzichte van anderen krijgt gestalte in het leven van de leden van de gemeente, die worden opgewekt tot omzien naar elkaar en naar anderen die dit behoeven, als ook in de pastorale arbeid die door en onder leiding van predikanten en ouderlingen wordt verricht.
4. De gemeente vervult haar pastorale opdracht mede in de omgeving waarin zij leeft, en uitdrukking aan haar verbondenheid met bijzonder pastoraal werk dat daar gebeurt.
terug